104. seminārs

Elektroniskais iepirkums – rīcības brīvība starp likumu un praksi

2018.gada 22.novembrī

Problēmas ieskicējums:

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas ir neatņemama gan valsts pārvaldes, gan privātā sektora sastāvdaļa, kas pastāvīgi attīstās. Iepirkumu joma šajā ziņā nav izņēmums – sākot ar 2018. gada 18. aprīli soli pa solim Publisko iepirkumu likuma (PIL) regulējums uzliek par pienākumu pasūtītājiem nodrošināt elektronisku piedāvājumu iesniegšanu, ar to uzsākot neatgriezenisku iepirkumu “elektronizāciju”. Darbības, kas jāveic pasūtītājiem tikai daļēji reglamentē PIL un tam pakārtotie Ministru kabineta noteikumi, tādējādi vairāki jautājumi ir risināmi, interpretējot tiesību normas, ievērojot Iepirkumu uzraudzības biroja, Finanšu ministrijas, Centrālās finanšu līgumu aģentūras, Valsts reģionālās attīstības aģentūras u.c. kompetentu iestāžu skaidrojumus, ieteikumus un izstrādātās vadlīnijas. Nodrošinot iepirkuma procedūras (un iepirkuma) izsludināšanu un piedāvājumu iesniegšanu valsts elektroniskajā informācijas sistēmā (eIS), jebkuram pasūtītājam ir jābūt rūpīgam un tālredzīgam, jo tā darbību kvalitāte var būtiski atvieglot vai apgrūtināt gan piegādātāju iespējas sagatavot un iesniegt piedāvājumu, gan paša pasūtītāja iespējas izvērtēt saņemtos piedāvājumus un nonākt līdz sekmīgam iepirkuma procedūras noslēgumam, piešķirot līguma slēgšanas tiesības.
Semināra ietvaros tiks sniegts ieskats ar praktiskiem piemēriem par darbībām, kas pasūtītājiem jāveic, izpildot obligātās prasības (pirms darba uzsākšanas valsts noteiktajā informācijas sistēmā, katrā iepirkuma procedūras norises posmā un pēc iepirkuma komisijas lēmuma izpildes), kā arī nerakstītiem risinājumiem un paņēmieniem.

Visi semināri