128.seminārs

Iepirkuma komisijas darbības regulējums, tiesības un pienākumi

2019.gada 18.jūlijs

Problēmas ieskicējums:

Gan jaunajā Publisko ieprikumu likumā, gan no tā izrietošajos Ministru kabineta noteikumos ir vairāk kā iepriekš veikti precizējumi, lai norādītu, kuras procesuālās darbības ir jāveic un jautājumi ir jāizlemj tikai iepirkuma komisijai, bet kur pasūtītājs var pats izvēlēties, kas pieņems lēmumu un kas veiks paredzēto darbību. Pienākumu nošķiršana un noteikšana iekšējos tiesību aktos ir būtiska, kad tiek vērtēts jautājums, kurš ir atbildīgs par Publisko iepirkumu likuma normu neievērošanu. It sevišķi šis jautājums ir būtisks, ja vairāki pasūtītāji veic kopīgu iepirkumu. Tāpat jāatzīmē, ka maldīgs būs priekšstats, ka uz iepirkuma komisijas darbību attiecas tikai Publisko iepirkumu likums.

Visi semināri