Sociālo pakalpojumu iepirkums

2019. gada 5. septembris

Problēmas ieskicējums:

Likumdevējs ir ņēmis vērā, ka sociālo pakalpojumu sniedzējus bieži vien izvēlas klienti, jo tie ir pakalpojumi, kur būtiska ir klienta uzticēšanās pakalpojumu sniedzējiem, līdz ar to Publisko iepirkumu likumā ir paredzētas gan augstas līgumcenu robežvērtības šāda veida iepirkumiem, gan atvieglota iepirkumu kārtība. Nereti pasūtītāji ir dzirdējuši, ja klients izvēlas pats pakalpojumu sniedzēju, tad var nepiemērot iepirkumu un brīvi slēgt līgumu ar pakalpojumu sniedzēju. Taču, ieskatoties līgumu noteikumos, ir secināms, ka tie tomēr ir iepirkuma līgumi un iepirkums bija jāpiemēro. Tas nozīmē, ka nav izpratnes par to, kas tad īsti ir tas, kas šos līgumus padara par tādiem, kuriem nav jāpiemēro iepirkumu regulējums. Šobrīd ir secināms arī tas, ka sociālo pakalpojumu iepirkumiem gandrīz netiek izmantoti Publisko iepirkumu likumā iekļautie instrumenti tieši šāda veida iepirkumiem – priviliģētie līgumi.

Visi semināri