Iepirkumu uzraudzības biroja prakse būvniecības iepirkumos

2019. gada 14. novembrī

Problēmas ieskicējums:

Būvniecības iepirkumi gan to skaita, gan līgumcenu ziņā veido ievērojamu daļu no visiem rīkotajiem publiskajiem iepirkumiem. Attiecīgi arī tieši būvniecības nozares publisko iepirkumu strīdi ievērojamā skaitā tiek izskatīti Iepirkumu uzraudzības birojā. Tāpat no pasūtītājiem un piegādātājiem tiek saņemti dažādi jautājumi, kuri saistīti ar dažādām situācijām gan dokumentācijā iekļauto prasību sagatavošanā, gan iesniegto piedāvājumu izvērtēšanā, kā arī, izvērtējot Iepirkumu uzraudzības birojā iesniegtās sūdzības un, sagatavojot atbildes uz piegādātāju un pasūtītāju jautājumiem. Visos šajos procesos saskatāmas dažādas būvniecības nozares iepirkumiem raksturīgas un aktuālas problēmas. Tās ir risināmas, lai publiskais iepirkums noritētu tiesiski un atbilstoši normatīvajam regulējumam. Tādējādi, lai sasniegtu šo mērķi, ir analizējamas Iepirkumu uzraudzības biroja sniegtās atbildes uz dažādiem piegādātāju un pasūtītāju interesējošajiem jautājumiem, kā arī iesniegumu izskatīšanas komisijas prakse.

Visi semināri