Balstīšanās uz citu piegādātāju iespējām un apakšuzņēmēju piesaiste

2019.gada 12.decembris

Problēmas ieskicējums:

Publisko iepirkumu likums no vienas puses ir ļoti demokrātisks un ļauj piegādātājiem piedalīties iepirkumos jebkurā to kombinācijā, taču tas nenozīmē, ka balstīties uz citu piegādātāju iespējām (pieredzi, apgrozījumu, resursiem utt.) var tikai formāli. Šī problemātika nav tikai unikāla Latvijas prakse, līdz ar to ir iekļauta arī publisko iepirkumu direktīvās un attiecīgi arī spēkā esošajā Publisko iepirkumu likumā. Lai piegādātājiem nebūtu jāpiedzīvo izslēgšana no iepirkuma procedūras, ir jāzina ne vien kā pareizi noformēt sadarbību ar citiem piegādātājiem, bet arī kā tos iesaistīt iepirkuma līguma izpildē, lai pasūtītājam nebūtu šaubu par pieredzes un resursu nodošanu pretendenta rīcībā. Piesaistot apakšuzņēmējus, piegādātājiem ir jāņem vērā, ka Publisko iepirkumu likums un Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likums paredz atšķirīgu pieeju apakšuzņēmēju pārbaudēm iepirkumos un iepirkumu procedūrās, līdz ar to vienā situācijā būs iespējams apakšuzņēmēju nomainīt, bet citā – pretendents tiks izslēgts no iepirkuma procedūras.

Visi semināri