Apstrīdēšanas iesniegumu iesniegšana IUB un nepamatotie iesniegumi

2020.gada 16.janvāris

Problēmas ieskicējums:

Piegādātāja tiesības apstrīdēt iepirkuma procedūras dokumentos noteiktās prasības, pasūtītāja rīcības atbilstību vai iepirkuma procedūras rezultātus ir paredzētas publiskos iepirkumus regulējošajos normatīvajos aktos. Minēto tiesību realizēšanai jāizpilda likumdošanā paredzētie priekšnosacījumi – jāievēro iesnieguma iesniegšanas termiņi un noteikta forma. Tāpat, ņemot vērā Iepirkumu uzraudzības birojam likumā paredzētās tiesības (izpildoties konkrētiem nosacījumiem) atstāt iesniegumu bez izskatīšanas, iesniegums noformējams tā, lai attiecīgie nosacījumi neizpildītos. Vienlaikus, lai pēc iespējas izvairītos no nepamatota iesnieguma iesniegšanas, ir analizējama Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisijas un tiesu prakse.

Visi semināri