Iepirkuma komisijas darbības regulējums, tiesības un pienākumi

2020.gada 13.februāris

Problēmas ieskicējums:

Gan Publisko iepirkumu likumā, gan no tā izrietošajos Ministru kabineta noteikumos ir vairāk kā iepriekš veikti precizējumi, lai norādītu, kuras procesuālās darbības ir jāveic un jautājumi ir jāizlemj tikai iepirkuma komisijai, bet kur pasūtītājs var pats izvēlēties, kas pieņems lēmumu un kas veiks paredzēto darbību. Pienākumu nošķiršana un noteikšana iekšējos tiesību aktos ir būtiska, kad tiek vērtēts jautājums, kurš ir atbildīgs par Publisko iepirkumu likuma normu neievērošanu. Pēdējā laikā ir aktualizējies jautājums, kāds statuss ir iepirkuma komisijas darbu atbalstošajām personām, piemēram, iepirkuma komisijas sekretāriem vai iepirkuma speciālistiem, kas sagatavo dažādus dokumentus iepirkuma komisijas vajadzībām. Tāpat jāatzīmē, ka maldīgs būs priekšstats, ka uz iepirkuma komisijas darbību attiecas tikai Publisko iepirkumu likums.

Visi semināri