Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriju noteikšana publiskajos iepirkumos

2020.gada 27. februārī

Problēmas ieskicējums:

Pasūtītājs piešķir iepirkuma līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, ko nosaka, izmantojot cenu vai izmaksas, piemērojot efektivitātes pieeju un ar iepirkuma līguma priekšmetu saistītus kvalitātes kritērijus.
Praksē piedāvājumu izvērtēšanas kritēriji izraisa lielas domstarpības iesaistīto pušu starpā, kas liecina, ka gan pasūtītājiem, gan pretendentiem trūkst praktisko zināšanu šo tiesību normu pareizā izpratnē un piemērošanā.
Semināra mērķis ir raksturot piedāvājumu vērtēšanas būtību, prasības, saturu un kārtību, kā arī metodoloģiju. Analizēt praksē biežāk konstatētos piedāvājumu izvērtēšanas kritērijus, raksturot to priekšrocības un trūkumus, analizēt ar tiem saistītās problēmas, kā arī sniegt priekšlikumus to risināšanai abām iesaistītajām pusēm – gan pasūtītājiem, gan pretendentiem.

Visi semināri