Tehniskās specifikācijas sagatavošana un tehnisko piedāvājumu vērtēšana

2020. gada 6. martā

Problēmas ieskicējums:

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, tehniskās specifikācijas mērķis ir aprakstīt iepirkuma priekšmetu tādā apjomā, lai pretendenti nepārprotami saprastu, ko pasūtītājs vēlas iepirkt.
Ņemot vērā tehniskās specifikācijas prasības, pretendentiem jāspēj sagatavot šīm prasībām atbilstošu piedāvājumu, kuru pasūtītājam jāspēj objektīvi salīdzināt un izvērtēt.
Praksē konstatējams, ka tehniskās specifikācijas joprojām tiek sagatavotas nepietiekami kvalitatīvi. Pasūtītāju prasības bieži vien nav skaidri formulētas, tajās nav norādīti iepirkuma priekšmeta būtiski elementi, prasības ir ļoti minimālas vai arī pārāk detalizētas.
Tādejādi pretendenti ne vien nespēj sagatavot kvalitatīvu piedāvājumu, bet arī pārprot iepirkuma priekšmetam izvirzītās prasības. Praksē ir gadījumi, kad nesaprotot vai nespējot izpildīt pasūtītāja izvirzītās prasības, neviens uzņēmējs neiesniedz piedāvājumu. Kā arī ir gadījumi, kad katrs pretendents tehnisko specifikāciju sapratis savādāk, katrs iesniedz savu tehnisko piedāvājumu, tādēļ tos vairs nav iespējams salīdzināt.
Semināra mērķis ir informēt pasūtītājus un uzņēmējus par praksē biežāk konstatētajām problēmām saistībā ar tehniskās specifikācijas sagatavošanu un tehnisko piedāvājumu iesniegšanu. Skaidrot, kā notiek piedāvājumu vērtēšana, kā arī piedāvāt esošo problēmu risināšanas iespējas abām iesaistītajām pusēm – gan pasūtītājiem, gan pretendentiem.

Visi semināri