Elektronisko iepirkumu sistēmas lietošana komersantiem

2020. gada 19. martā

Problēmas ieskicējums:

Elektronisko iepirkumi sistsēma (EIS) ir iepirkumu likumdošanā paredzēts rīks, kurā ir iespēja veikt gan standartizētu preču pasūtīšanu (e-katalogi), gan atspoguļot iepirkumu norises pamatelementus (e-konkursi). Pieaugot likumdošanā noteiktajiem gadījumiem, kad iepirkumu veikšanai jāizmanto EIS, būtiski ir nodrošināt piegādātājus ar informāciju par EIS un prasmēm izmantot EIS e-konkursu un e-pasūtījumu apakšistēmas.

Ņemot vērā, ka no 2020.gada 1.jūlija visiem pasūtītājiem arī mazo (zemsliekšņu) iepirkumu organizēšanā būs jāpielieto e-konkursu apakšsistēma iepirkumu dokumentu pieejamībā un iepirkumu procesu atspoguļošanā, piegādātājiem tas nozīmē obligātu piedāvājumu iesniegšanu elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmā, proti, piedāvājumi nebūs vairs iesniedzami papīra formātā. Lai veidots, lai veicinātu piegādātāju izpratni par iepirkumu procesu EIS un pilnveidotu prasmes savlaicīgi un kvalitatīvi iesniegt piedāvājumus EIS.

Visi semināri