VEBINĀRS
Nestandarta iepirkumu procedūras – konkursa procedūra ar sarunām, slēgts konkurss, sarunu procedūra, u.c. neizmantotais potenciāls nestandarta iepirkumu veikšanai.

2020. gada 7.maijā

Problēmas ieskicējums:

Lai gan Publisko iepirkumu likums nosaka 6 iepirkumu procedūru veidus, visbiežāk pasūtītāji izvēlas organizēt atklātu konkursu, citas procedūras parasti tiek organizētas ārkārtīgi reti vai pat netiek kā variants izskatītas vispār. Visbiežāk tas skaidrojams ar to, ka pasūtītājiem nav praktiskas pieredzes minēto procedūru piemērošanā. Tomēr, vienlaikus arī ir gadījumi, kad atklāta konkursa rezultātā noslēgtais līgums tomēr neatbilst pasūtītāja gaidām vai nenodrošina efektīvu līdzekļu izlietošanu. Pie nestandarta iepirkuma priekšmetiem ir būtiski skatīties arī „nestandarta” procedūru piemērošanu, tādējādi nodrošinot pietiekamu elastību iepirkuma priekšmeta, līguma nosacījumu, izpildes organizācijas, u.c. aspektu definēšanā dažādās iepirkuma stadijās, nodrošinot maksimālu efektivitāti un priekšnosacījumus sekmīgam rezultātam.

Par vebināra vadītāju:

Līga Avena — Mag.iur., Mag.oec., PhD cand. jurists, publisko iepirkumu eksperte, Rīgas Stradiņa universitātes docētāja.

Visi semināri un vebināri