11. martā 10:00-13:00

Piegādātāja kvalifikācija iepirkumos, citas personas resursu izmantošana

Pretendenta kvalifikācijas pierādīšana (atbilstība) ir viens no pamatnosacījumiem veiksmīgai dalībai iepirkuma procedūrā. Ņemot vērā prakses izmaiņas, būtiski, kā iepirkuma procedūras gaitā gan pasūtītājam, gan piegādātājam rīkoties dažādās situācijās. Proti, pasūtītājam – nosakot kvalifikācijas prasības iepirkuma procedūras dokumentos, kā arī vērtējot piedāvājumus, savukārt piegādātājam – sagatavojot piedāvājumu un aizstāvot savas intereses IUB.
Vienlaikus pretendents kvalifikācijas prasību izpildē var balstīties uz citu uzņēmēju (tajā skaitā to piesaistīto apakšuzņēmēju) iespējām, taču atbilstoši publisko iepirkumu regulējošajiem normatīvajiem aktiem piegādātāja balstīšanās uz citu uzņēmēju iespējām ir saistīta ar nosacījumiem, kurus, piedaloties iepirkumā, svarīgi ir izpildīt. Savukārt pasūtītājam svarīgi izvērtēt, vai nosacījumi ir izpildīti. 

Visi semināri un vebināri