31. martā 10:00-13:00

Ar iepirkumiem saistīto dokumentu sagatavošana (nolikums, protokoli, ziņojums, paziņojums par rezultātiem, lēmums, piedāvājumi)

Publisko iepirkumu regulējošo normatīvo aktu pareiza izpratne un piemērošana ir viens no pamatiem veiksmīga publiskā iepirkuma norisei. Pasūtītājiem jāspēj paredzēt iespējamās situācijas un atbilstošus rīcības modeļus, lai nodrošinātu taisnīgu, tiesisku un vienveidīgu prasību piemērošanu. Praksē vērojams, ka iepirkuma procedūras dokumenti – jebkurš dokuments, kuru sagatavojis vai uz kuru atsaucas pasūtītājs (nolikumi, protokoli, paziņojumi par rezultātiem, lēmumi, ziņojumi), kā arī pretendentu iesniegtie piedāvājumi tiek gatavoti zemā kvalitātē, kļūdaini, sarežģīti, nav viennozīmīgi saprotami. Tas liecina, ka iesaistītajām pusēm tomēr trūkst praktisko zināšanu dokumentu sagatavošanā.
Pasūtītājiem ir jāzina, kā pareizi izstrādāt iepirkuma dokumentus, kādus nosacījumus, prasības, vērtēšanas kritērijus tajā ietvert, jo nolikums ir tiesību akts, kura sagatavošana prasa noteiktas juridiskas prasmes.
Arī piegādātājiem (pretendentiem) ne vienmēr ir skaidras pasūtītāja izvirzītās prasības iepirkuma dokumentos, kā rezultātā piedāvājums tiek sagatavots kļūdaini un tiek noraidīts. Ne vienmēr ir saprotamas pasūtītāja sniegtās atbildes uz uzdotiem jautājumiem, kā arī nav izprotama piedāvājumu vērtēšanas kārtība, lēmuma pieņemšana vai noraidīšanas pamatojums.
Vebināra mērķis ir sniegt praktiskus ieteikumus ar iepirkumiem saistīto dokumentu sagatavošanā gan pasūtītājiem, gan piegādātājiem (pretendentiem).

Visi semināri un vebināri