70. seminārs

Līguma izpildes drošības nodrošināšana – prasības, pierādījumi, prakse

2017.gada 7.decembrī

Problēmas ieskicējums:
Pasūtītāji un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji ne pārāk bieži lauž iepirkuma līgumus ar piegādātājiem, taču tas nenozīmē, ka līgumu izpildes problēmas nepastāv. Lielākoties vienīgais piegādātāja saistību pastiprināšanas līdzeklis ir līgumsods, kam saskaņā ar Latvijas tiesisko regulējumu ir noteikts maksimālais apmērs, līdz ar to šis līdzeklis netiek vērtēts kā īpaši efektīvs. Šī iemesla pēc lielāka uzmanība būtu jāpievērš piegādātāju izpētei iepirkuma stadijā un prasību izvirzīšanai piegāžu un pakalpojumu drošības nodrošināšanai, kā piegāžu ķēžu un sadarbības partneru izpētei. Piegādātājiem šādās situācijās ir jāmāk izvērtēt savi sadarbības partneri un jāparedz reāli risku mazināšanas pasākumi.

Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā ir dotas norādes par to, ar kādiem paņēmieniem pasūtītājs var pārliecināties par piegādātāja spēju nodrošināt līguma izpildi, taču Latvijas praksē tie tiek piemēroti reti, kaut gan citu Eiropas valstu pieredze rāda, ka līguma izpildes drošības prasību izvirzīšana un novērtēšana ir būtisks instruments, kas samazina pasūtītāja risku. Minētajā likumā iekļautie instrumenti ir izmantojami arī Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma iepirkuma gadījumā, t.sk. kontekstā ar tehnisko un profesionālo spēju pārbaudi.

Visi semināri