VEBINĀRS
Konkurences padomes aktualitātes: karteļi publiskajos iepirkumos un neitralitātes ievērošana

2020. gada 15.maijā 10:00-13:00

Problēmas ieskicējums:

Karteļi iepirkumos joprojām izplatītākais pārkāpums konkurences tiesībās, tas secināms, no Konkurences padomes statistikas attiecībā uz pārkāpuma veidiem un lēmumiem, kādi bijuši pieņemti. Tāpat arī sabiedriskās domas aptaujas rezultāti jau ne pirmo gadu apstiprina, ka karteļi ir tas pārkāpums, kas visvairāk bojā konkurences vidi Latvijā. Tāpēc ir svarīgi pasūtītājam savlaicīgi atpazīt aizliegtas vienošanās iespējamās pazīmēs, apzināties šāda veida pārkāpuma sekas un ziņot par pārkāpumu. Kopš 2020.gada 1.janvāra spēkā ir Konkurences likuma grozījumi, kuros nostiprināts konkurences neitralitātes princips, kurš paredz, ka tiešās pārvaldes un pastarpinātās pārvaldes iestādei, kā arī kapitālsabiedrībai, kurā publiskai personai ir izšķiroša ietekme, aizliegts ar savu darbību kavēt, ierobežot vai deformēt konkurenci. Konkurences padomē regulāri tiek saņemtas tirgus dalībnieku sūdzības par iespējamiem konkurences kropļojumiem publiskajos iepirkumos, kas izpaužas, piemēram, kā nepamatotu prasību izvirzīšana, nevienlīdzīgas attieksmes nodrošināšana. Daļā gadījumu Konkurences padome saņemtās sūdzības ir atzinusi par pamatotām un aicinājusi pasūtītājus novērst vai nākotnē nepieļaut konstatētās neatbilstības. Līdz Konkurences likuma grozījumiem šādām Konkurences padomes vēstulēm bija tikai ieteikuma raksturs. Taču kopš šī gada 1.janvāra Konkurences padome saistībā ar neatbilstībām konkurences neitralitātes principam, ir tiesīga uzsākt pārrunu procedūru, uzlikt tiesisko pienākumu un naudas sodu.

Par vebināra vadītāju:

Ieva Šmite Antoņenko – Konkurences padomes Aizliegtu vienošanos departamenta direktore.
Konkurences tiesību jomā Ieva Šmite-Antoņenko darbojas kopumā 12 gadus, sākotnēji Juridiskajā departamentā un šobrīd pildot Aizliegtu vienošanos departamenta direktores pienākumus. Ieva ir guvusi plašu pieredzi Latvijas un Eiropas Savienības konkurences tiesību piemērošanā. Ikdienas darbs norit karteļu apkarošanā, gan aktīvi piedaloties lietu izpētē, t.sk. veicot procesuālās darbības, gan arī piedaloties procesos, kas saistīti ar tiesvedībām. Diezgan būtiska loma tiek veltīta konkurences kultūras veicināšanas pasākumiem, kas ir viena no galvenajām Konkurences padomes prioritātēm. Ieva piedalās semināros gan valsts pārvaldes iestādēm, gan asociācijām, gan uzņēmumiem, gan arī starptautiskā līmenī (apmācības Ukrainas, Moldovas un Horvātu un Bosnijas un Hercegovinas kolēģiem). Tāpat Ieva ir piedalījusies vairākās konferencēs, kurās pasākumu dalībniekus iepazīstinājusi ar iestādes kompetenci un iespējamajām karteļu pazīmēm publiskajos iepirkumos, kas ir viens no izplatītākajiem pārkāpuma veidiem Latvijā.

Santa Elekse – Konkurences padomes vecākā juriskonsulte.
Pamata darba pienākumos ietilpst izskatīt iesniegtos iesniegumus (sūdzības) un izvērtēt, vai tajos minētie apstākļi norāda uz iespējamiem publisko personu un publisko personu kapitālsabiedrību radītiem konkurences kropļojumiem. Ikdienā aplūkoto jautājumu un nozaru klāsts ir plašs un daļa no šiem jautājumiem ir saistīta ar sūdzību izskatīšanu par iespējamiem konkurences kropļojumiem publiskajos iepirkumos. Iepriekšējā darba pieredze Santai sastāv no darba Administratīvajā apgabaltiesā, nostrādājot tajā piecus gadus, no kuriem trīs kā tiesneša palīdze.

Visi semināri un vebināri