80. seminārs

Administratīvie pārkāpumi publisko iepirkumu jomā

2018.gada 13.aprīlī

Problēmas ieskicējums:

Jau gandrīz piecus gadus Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (LAPK) 166.21–166.25 pantā ir paredzēta administratīvā atbildība par pārkāpumiem publisko iepirkumu jomā, kas pieļauti, neievērojot Publisko iepirkumu likuma, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma un Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma normas. Atbildība ir paredzēta arī par Publiskās un privātās partnerības likuma normu neievērošanu.

Administratīvo pārkāpumu procesu šajā jomā veic Iepirkumu uzraudzības birojs, kas gan izskata administratīvo pārkāpumu lietas, gan veic resoriskās pārbaudes ziņu iegūšanai par iespējamiem administratīvajiem pārkāpumiem. Pie administratīvās atbildības var tikt sauktas pasūtītāju, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, publisko partneru un to pārstāvju atbildīgās personas (atkarībā no izdarītā pārkāpuma): iepirkuma komisiju locekļi, koncesijas procedūras komisiju locekļi, valdes locekļi, priekšsēdētāji, vadītāji, izpilddirektori u.c.

Seminārā tiks analizēts LAPK 166.21–166.25 pantā ietvertais normatīvais regulējums un doti piemēri pārkāpumiem un ieteikumi, kā šādus pārkāpumus nepieļaut. Tiks arī sniegts ieskats administratīvā pārkāpuma lietvedības norises kārtībā un piemēroto sodu izpildes procesā.

Visi semināri