84. seminārs

Piedāvājuma precizēšana, grozīšana

2018.gada 18.maijā

Publiskajos iepirkumos bieži nākas saskarties ar situāciju, ka jau pēc piedāvājuma iesniegšanas ir nepieciešams to precizēt vai grozīt, gan iepirkuma, gan jau noslēgta līguma laikā.
Informācijas trūkuma, nezināšanas vai pieļauto kļūdu dēļ piedāvājuma precizēšana vai grozīšana noved pie piedāvājuma noraidīšanas, jo uzņēmēji īsti nezina kā rīkoties šādās situācijās.
Vērtējot piedāvājumus, arī pasūtītāji saskaras ar situācijām, kad piedāvājumi nav skaidri saprotami un būtu nepieciešams tos precizēt. Un pasūtītāji ne vienmēr izprot, kad un kādos gadījumos ir pieļaujama šāda rīcība. Kā arī nav skaidrs kā to pareizi izdarīt.

Prakse liecina, ka gan pasūtītājiem, gan uzņēmējiem trūkst praktisko zināšanu likuma normu piemērošanā, gadījumā, kad nepieciešama piedāvājuma precizēšana vai grozīšana.

Semināra mērķis ir informēt iesaistītās puses par praksē biežāk konstatētajām problēmām piedāvājumu precizēšanā un grozīšanā publiskajos iepirkumos un piedāvāt esošo problēmu risināšanas iespējas.

Visi semināri