97. seminārs

PIETEIKTIES SEMINĀRAM

Iepirkumu veikšana Eiropas Savienības fondu projektos

2018.gada 4.oktobrī 10:00-13:30

Problēmas ieskicējums:

Atbilstoši līdzšinējai pieredzei var secināt, ka lielākajā daļā no visiem gadījumu, kad Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu finansējuma saņēmējs ir saņēmis daļēju Eiropas Savienības fondu finansējuma atmaksu vai nav saņēmis to vispār, ir neprecizitātes, kas ir pieļautas publisko iepirkumu ietvaros. Par iemeslu tam bieži kalpo nepietiekams ieguldījums iepirkumu plānošanas laikā (izpēte), laika trūkums, kā arī nepietiekama apzināšanās, ka katrā iepirkuma stadijā veiktais profesionāļu ieguldījums (gan no juridisko, gan tehnisko ekspertu puses) ir ar tālejošām sekām gan uz iepirkuma procedūras posmu, gan līguma izpildes posmu.

Līdz ar to vienlaicīgi ar projektā noteikto rādītāju un mērķu sasniegšanu ir svarīgi pievērst īpašu uzmanību iepirkumu veikšanai, kas ļautu jau iepriekš noteikt iespējamos izaicinājumus un pēc iespējas labāk sasniegt projektā paredzēto, kā arī pilnībā atgūt Eiropas Savienības fondu finansējumu.gšanu. Skaidrot, kā notiek piedāvājumu vērtēšana, kā arī piedāvāt esošo problēmu risināšanas iespējas abām iesaistītajām pusēm – gan pasūtītājiem, gan pretendentiem.

Seminārs sniegs atbildes uz šādiem jautājumiem:

 1. Es fondu vispārējais projektu vadībā un uzraudzībā iesaistītās iestādes, kas veic iepirkumu pārbaudes:
  1. Nacionālās un ES institūcijas;
  2. Iepirkumu pārbaudes veidi un sekas;
  3. Projektu pārskatu pārbaudes, pārbaudes projektu īstenošanās vietā un auditi.
 2. Iepirkumu eksperta nozīme projekta vadības komandā, iekšējās sadarbības nozīme iepirkumu veikšanā.
 3. Biežāk konstatētās neprecizitātes iepirkumos, iespējamie risinājumi:
  1. Iepirkumu plānošana (iepirkumu plāna sagatavošana, nepamatota sadalīšana, apvienošana, kā vērtēt sadalīšanu sarunu procedūru gadījumos, atklāta vai slēgta konkursa piemērošana);
  2. Iepirkuma dokumentācijas izstrādes posms (kritēriji, nelikumīgi pretendentu vai kandidātu atlases un/vai vērtēšanas kritēriju piemērošana, specifikāciju sagatavošana u.c.);
  3. Iepirkuma norise (neprecīza iepirkuma dokumentācijā noteikto prasību piemērošana, norises dokumentēšana, termiņi u.c.);
  4. . Sarunu procedūras un līguma grozījumi (papildu darbi, papildu darbu veidi; ārkārtas apstākļi; sarunu procedūra, ja iepirkumu procedūrā ir iesniegti neatbilstoši piedāvājumi vai arī pretendenti/kandidāti neatbilst pasūtītāja izvirzītajām kvalifikācijas prasībām; atkārtots iepirkums);
  5. Būtiski līgumu grozījumi.
 4. Rīcība iespējamo neatbilstību konstatēšanas gadījumā:
  1. Iepirkumu pirmspārbaudes gadījumā;
  2. Iepirkumu pēcpārbaudes gadījumā;
  3. Neatbilstības lēmums, būtiskie aspekti paskaidrojumu sagatavošanai.

Par semināra vadītāju:

Imans Klāvs — VARAM Investīciju uzraudzības departamenta direktors.
Pašlaik vada Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Investīciju uzraudzības departamentu, kura pārziņā ir gan iepriekšējā Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda infrastruktūras projektu pēcieviešanas uzraudzību, gan Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020.gadam programmu ietvaros īstenoto projektu Finanšu kontroles institūcijas funkciju veikšana.
Ir strādājis Latvijas Universitātē (LU), nodrošinot LU nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un uzturēšanu, kā arī liela apjoma infrastruktūras projektu īstenošanu, kas saistīta ar LU studentu pilsētas (kampusa) izveidi Torņakalnā (tai skaitā ir bijis kampusa projekta pirmās kārtas (projekta ietvaros tika izbūvēts un aprīkots LU Dabaszinātņu akadēmiskais centrs, kas bija ir viens no lielākajiem izglītības sektora infrastruktūras projektiem Latvijā, kura izmaksas pārsniedza 35 mij. eiro) īstenošanas komandā kā projekta koordinators un projekta vadītāja vietnieks).
Līdz tam ir bijusi pieredze divu nozaru ministrijās, kas nodrošināja ES fondu projektu vadību un uzraudzību. Ir veicis ES fondu aktivitāšu plānošanu, īstenošanas nosacījumu izstrādi, projektu iesniedzēju konsultēšanu un atbalsta sniegšanu, kā arī projektu pieteikumu vērtēšanu (ministrijas – vadošās iestādes līmenī). Kā arī ir veicis infrastruktūras projektu ieviešanas uzraudzību, konsultējot finansējuma saņēmējus, izskatot projektu pārskata dokumentāciju, veicot izmaksu pārbaudi un pārbaudes projektu īstenošanas vietās (aģentūras – sadarbības iestādes līmenī).

Pieteikšanās: līdz 2018. gada 28. septembrim, plkst. 15.00 uz e-pastu: seminari@iepirkumi.lv
Informāciju par semināru var saņemt, zvanot pa tālruni: 27798887

Semināra auditorija: iepirkumu speciālisti, uzņēmumu vadītāji, menedžeri, juristi, pārdošanas vadītāji u.c.

Norises vieta: Viesnīca MONIKA Centrum Hotels, Elizabetes iela 21, Rīga, LV 1010, Latvija

Cena: € 57,00 + PVN (cenā iekļauta lekcija, izdales materiāli elektroniskā veidā, apliecība, kafijas pauzes)

Dalības noteikumi:

Vietu seminārā nodrošinām tikai tiem dalībniekiem, kuri apstiprināja savu vēlmi piedalīties, samaksājot dalības maksu vai nosūtot garantijas vēstuli.

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav uz semināru ieradies; dalībnieks atsauc dalību seminārā vienu nedēļu pirms semināra norises.

Cita informācija: Semināra dalībniekiem būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar semināra tēmu.
Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt semināru. (iepriekš informējot)

PIETEIKTIES SEMINĀRAM

Visi semināri