2021

VEBINĀRS
Aktualitātes darba tiesisko attiecību vadībā 2021
15.01.2021
VEBINĀRS
Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums
20.01.2021
VEBINĀRS
Elektronisko iepirkumu sistēmas lietošana komersantiem (piegādātājiem)
26.01.2021
VEBINĀRS
Tehnisko un finanšu piedāvājumu vērtēšana iepirkumos
28.01.2021
VEBINĀRS
Iekšējā kontroles sistēma – procesu analīze un finanšu vadība
29.01.2021
VEBINĀRS
Kā definēt prasības e-formā iesniedzamajiem iepirkumu dokumentiem un organanizēt tālako darbību ar tiem?
04.02.2021
VEBINĀRS
Labbūtības (well-being) nozīme darba vidē
12.02.2021
VEBINĀRS
Piedāvājumu vērtēšana, precizēšana un papildināšana jeb kā nodrošināt tiesisku iepirkuma procedūras rezultātu
17.02.2021
VEBINĀRS
Nesamērīgas un nepamatotas prasības publiskajos iepirkumos, to apstrīdēšana un efektīva savu interešu aizsardzība līdz piedāvājuma iesniegšanai un pēc tam
18.02.2021
VEBINĀRS
Kvalitatīva apsardzes pakalpojumu iepirkumu veikšana
23.02.2021
VEBINĀRS
Mazais iepirkums un Elektronisko iepirkumu sistēma
25.02.2021
VEBINĀRS
Jaunā realitāte – elektroniskie dokumenti un paraksti. Praktiski ieteikumi iepirkumu veidotājiem.
04.03.2021
VEBINĀRS
Piegādātāja kvalifikācija iepirkumos, citas personas resursu izmantošana
11.03.2021
VEBINĀRS
EIS izmantošana iepirkumu organizēšanā un efektīvā finanšu līdzekļu izmantošanā (pasūtītāju pārstāvjiem – iesācējiem vai ar nelielām priekšzināšanām iepirkumu jomā)
18.03.2021
VEBINĀRS
Personāla lietvedības aktualitātes 2021
19.03.2021
VEBINĀRS
Tirgus izpētes, cenu aptaujas, zemsliekšņu iepirkumi, u.c. “ārpus regulējuma” iepirkumi
25.03.2021
VEBINĀRS
Ar iepirkumiem saistīto dokumentu sagatavošana (nolikums, protokoli, ziņojums, paziņojums par rezultātiem, lēmums, piedāvājumi)
31.03.2021
VEBINĀRS
Ieteikumi iepirkumu veikšanai Eiropas Savienības fondu ietvaros
(pasūtītāju pārstāvjiem ar priekšzināšanām iepirkumu jomā)
09.04.2021
VEBINĀRS
Personību atšķirības jeb kā labāk saprasties ar saviem komandas biedriem vai kolēģiem?
13.-14.04.2021
VEBINĀRS
IUB un tiesu prakses aktualitātes publisko iepirkumu lietās
15.04.2021
VEBINĀRS
Daļas publiskajā iepirkumā – dalīt vai nedalīt?
22.04.2021
VEBINĀRS
Neverbālā komunikācija lietišķajā vidē
23.04.2021
VEBINĀRS
Kā piegādātājiem startēt Lietuvas iepirkmos?
27.04.2021
VEBINĀRS
Iepirkuma komisijas darbības regulējums, tiesības un pienākumi
07.05.2021
VEBINĀRS
Saimnieciskā nodrošinājuma iepirkumi
14.05.2021
VEBINĀRS
Izmaksu vērtēšana un nepamatoti lēts piedāvājums iepirkumos
20.05.2021
VEBINĀRS
Veiksmīgas personāla atlases nosacījumi
21.05.2021
VEBINĀRS
Par autoratlīdzībām – to saņēmējiem un maksātājiem
26.05.2021
VEBINĀRS
Tehniskās specifikācijas sagatavošana un tehnisko piedāvājumu vērtēšana
04.06.2021
VEBINĀRS
Apstrīdēšanas iesniegumu iesniegšana IUB un nepamatotie iesniegumi
10.06.2021
VEBINĀRS
Par drosmi izvēlēties saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu. Piedāvājuma vērtēšanas kritēriju izvēles radošā darbnīca.
11.06.2021
VEBINĀRS
Administratīvi teritoriālās reformas ietekme uz grāmatvedības uzskaiti
17.06.2021
VEBINĀRS
EIS nozīme iepirkumu realizācijā pirms un pēc pašvaldību reformas
22.07.2021
VEBINĀRS
Ieteikumi iepirkumu veikšanai Eiropas Savienības fondu ietvaros (pasūtītāju pārstāvjiem bez priekšzināšanām iepirkumu jomā)
29.07.2021
VEBINĀRS
Piegādātāju atlases prasības, balstīšanās uz citas personas iespējām iepirkumos
12.08.2021
VEBINĀRS
Grozījumi Darba likumā, aktualitātes personāllietvedībā un darba tiesisko attiecību vadībā
26.08.2021
SEMINĀRS
Aktualitātes pārtikas iepirkumu jomā
27.08.2021
VEBINĀRS
Ieteikumi iepirkumu veikšanai Eiropas Savienības fondu ietvaros (pasūtītāju pārstāvjiem ar priekšzināšanām iepirkumu jomā)
09.09.2021
VEBINĀRS
Tehnisko un finanšu piedāvājumu vērtēšana iepirkumos
16.09.2021
VEBINĀRS
Gada pārskata sagatavošanas pamatprincipi (budžeta iestādēm)
24.09.2021
VEBINĀRS
Kas jāzina par administratīvo atbildību publisko iepirkumu jomā?
30.09.2021
VEBINĀRS
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji (regulējums, IUB un tiesu prakse)
07.10.2021
VEBINĀRS
IUB un tiesu prakses aktualitātes publisko iepirkumu lietās
04.11.2021
VEBINĀRS
Izmaksu vērtēšana un nepamatoti lēts piedāvājums iepirkumos
02.12.2021
PRAKTIKUMS
Publiskie iepirkumi un Elektronisko iepirkumu sistēma iesācējiem (pasūtītājiem) – teorija un prakse
2021
PRAKTIKUMS
Publiskie iepirkumi un Elektronisko iepirkumu sistēma iesācējiem (piegādātājiem)– teorija un prakse
2021

2020

Apstrīdēšanas iesniegumu iesniegšana IUB un nepamatotie iesniegumi 16.01.2020
Iepirkums Elektronisko iepirkumu sistēmā 23.01.2020
Iepirkuma komisijas darbības regulējums, tiesības un pienākumi 13.02.2020
Mazais iepirkums e-konkursa vidē un pircēja profils (iesācējiem) 20.02.2020
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriju noteikšana publiskajos iepirkumos 27.02.2020
Tehniskās specifikācijas sagatavošana un tehnisko piedāvājumu vērtēšana 06.03.2020
Piegādātāja kvalifikācija publiskajos iepirkumos 12.03.2020
VEBINĀRS
Elektronisko iepirkumu sistēmas lietošana komersantiem (piegādātājiem)
02.04.2020
Tirgus izpēte un līgumcenas noteikšana publiskajos iepirkumos 27.03.2020
VEBINĀRS
Vispārīgās vienošanās piemērošanas tiesiskie aspekti un prakse
17.04.2020
VEBINĀRS
Aktualitātes personāllietvedībā 2020
24.04.2020
VEBINĀRS
Darbinieku motivācija un vadītāja pašmotivācija attālināta darba situācijā
27.04.2020
VEBINĀRS
Tirgus izpētes, cenu aptaujas, zemsliekšņu iepirkumi, u.c. “ārpus regulējuma” iepirkumi
30.04.2020
VEBINĀRS
Nestandarta iepirkumu procedūras – konkursa procedūra ar sarunām, slēgts konkurss, sarunu procedūra, u.c. neizmantotais potenciāls nestandarta iepirkumu veikšanai
07.05.2020
VEBINĀRS
Konkurences padomes aktualitātes: karteļi publiskajos iepirkumos un neitralitātes ievērošana
15.05.2020
VEBINĀRS
Mazais iepirkums EIS e-konkursa vidē
19.05.2020
VEBINĀRS
IUB un tiesu prakses aktualitātes publisko iepirkumu lietās
21.05.2020
VEBINĀRS
Grozījumi Darba likumā
26.05.2020
VEBINĀRS
Darbinieku motivācija un vadītāja pašmotivācija attālināta darba situācijā
27.05.2020
VEBINĀRS
Dinamiskā iepirkumu sistēma EIS ietvaros
28.05.2020
VEBINĀRS
Administratīvie pārkāpumi publisko iepirkumu un publiskās
un privātās partnerības jomā pēc administratīvo pārkāpumu reformas
04.06.2020
VEBINĀRS
Projektu lietvedība
09.06.2020
VEBINĀRS
Publiskā-privātā sektora sadarbība ārpus klasiskā iepirkuma
11.06.2020
VEBINĀRS
Grozījumi Darba likumā
16.06.2020
VEBINĀRS
Elektronisko iepirkumu sistēmas lietošana komersantiem (piegādātājiem)
30.06.2020
VEBINĀRS
Personāla vadība, stratēģiskā, operacionālā un taktiskā personāla vadība
07.07.2020
VEBINĀRS
Darba laiks – LR Darba likuma regulējums, elastīgais darbs, attālinātais darbs, tendences Eiropā, COVID 19 ieviestās korekcijas
14.07.2020
VEBINĀRS
Personāla atlase, galvenās tendences 21.gadsimtā, attālinātā personāla atlase
16.07.2020
VEBINĀRS
Latvijas komersanta dalība ārvalstu iepirkumos un ārvalstu komersanta dalība iepirkumos Latvijā
23.07.2020
VEBINĀRS
Elektronisko iepirkumu sistēmas lietošana komersantiem (piegādātājiem)
06.08.2020
VEBINĀRS
Tirgus izpētes, cenu aptaujas, zemsliekšņu iepirkumi, u.c. “ārpus regulējuma” iepirkumi
20.08.2020
VEBINĀRS
Elektronisko iepirkumu sistēmas lietošana pasūtītājiem (iesācējiem vai ar nelielu pieredzi)
25.08.2020
VEBINĀRS
Piegādātāja kvalifikācija iepirkumos, citas personas resursu izmantošana
27.08.2020
VEBINĀRS
Personāllietvedības un darba tiesisko attiecību aktualitātes valsts un pašvaldību iestādēs
17.09.2020
VEBINĀRS
IUB un tiesu prakses aktualitātes publisko iepirkumu lietās
24.09.2020
VEBINĀRS
Publisko iepirkumu problemātika un risinājumi būvniecības jomā
29.09.2020
VEBINĀRS
EIS izmantošana iepirkumu organizēšanā un efektīvā finanšu līdzekļu izmantošanā
(pasūtītāju pārstāvjiem – iesācējiem vai ar nelielām priekšzināšanām iepirkumu jomā)
02.10.2020
VEBINĀRS
Medicīnisko ierīču iepirkumu plānošana un organizēšana
09.10.2020
VEBINĀRS
Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriju noteikšana publiskajos iepirkumos
15.10.2020
VEBINĀRS
Kas jāzina uzņēmējam par konkurences tiesībām?
22.10.2020
VEBINĀRS
Sarunu procedūras piemērošana, norises praktiskie aspekti un problemātika
05.11.2020
VEBINĀRS
Jaunā realitāte – elektroniskie dokumenti un paraksti: praktiski ieteikumi iepirkumu veidotājiem
10.11.2020
VEBINĀRS
Tehnisko un finanšu piedāvājumu vērtēšana iepirkumos
12.11.2020
VEBINĀRS
Iepirkumu komisijas locekļu, sekretāres, ekspertu un iestādes vadītāja administratīvā atbildība
13.11.2020
VEBINĀRS
EIS izmantošana iepirkumu organizēšanā un efektīvā finanšu līdzekļu izmantošanā (pasūtītāju pārstāvjiem – iesācējiem vai ar nelielām priekšzināšanām iepirkumu jomā)
24.11.2020
VEBINĀRS
Ieteikumi iepirkumu veikšanai Eiropas Savienības fondu ietvaros
(pasūtītāju pārstāvjiem ar priekšzināšanām iepirkumu jomā)
26.11.2020
VEBINĀRS
Ikgadējā inventarizācija (budžeta iestādēm)
01.12.2020
VEBINĀRS
Tirgus izpētes, cenu aptaujas, zemsliekšņu iepirkumi, u.c. “ārpus regulējuma” iepirkumi
03.12.2020
VEBINĀRS
Amata aprakstu izstrādes galvenās tendences, tipveida kļūdas.
Darba snieguma vadība un novērtēšana.
08.12.2020
VEBINĀRS
Karteļa riski publiskajā iepirkumā
10.12.2020
VEBINĀRS
Iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas praktiskie aspekti
15.12.2020